Logistik

Logex Logistik är koncernens expansiva transportföretag med en åkerirörelse där vi tillgodoser såväl koncernens interna som externa kunders behov av transporter och logistiklösningar. Vår fordonsflotta består av cirka 45 lastbilar men innefattar även truckar och hjullastare.

Miljö

Vår fordonspark är modern och utrustad med den senaste teknologin, därigenom minimerar vi både förbrukning av drivmedel samt slitage. Samtliga fordon uppfyller Euro-normen för avgasreducering Euro 4 och 5. För att skapa förståelse och kunskap hos våra medarbetare har våra chaufförer genomgått utbildning i Eco drive. Där fokuserar vi på förarbeteende och bränsleeffektivitet. Vi har även system installerade i våra fordon för att mäta förbrukning med kontinuerlig återkoppling till chaufförer. Tack vare våra utbildningsinsatser, våra tekniska system samt medvetna chaufförer, uppskattar vi att vår dieselkonsumtion minskat med cirka 80 000 liter per år. Detta innebär att våra skadliga utsläpp minskat med 10 procent.

Trafiksäkerhet

Vi anser att åkerier och transportföretag har ett stort ansvar för att medarbetare, medtrafikanter och andra medmänniskor som vistas i trafiken är säkra och att det finns ett förebyggande arbete för att olyckor hållas till ett absolut minimum. För att säkerställa att våra fordon körs på ett så säkert och ansvarsfullt sätt som möjligt arbetar vi med att installera alkolås i samtliga av våra lastbilar. Detta arbete beräknas vara färdigt våren 2012. Vår fordonsflotta är modern och vi följer noga underhåll och serviceplaner för respektive fordon. Vilket förutom att bidra till en ökad trafiksäkerhet också leder till en kostnadseffektivisering. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning för att säkerställa att våra förare besitter rätt kompetens. Detta både via systerföretaget Optimus Utbildning samt via våra samarbetspartners.